| ติดต่อเรา | 

โทร :๐๗๖ - ๕๒๙๖๙๙ โทรสาร : ๐๗๖ - ๕๒๙๕๔๖ 

 อีเมลล์ :banphuket_132@hotmail.com